Wijzigingsplan “Nachtegaallaan 29-31 in De Mortel”

Door het vergroten van een bestemmingsvlak ‘bedrijf’ verleent college van burgemeester en wethouders medewerking aan het oprichten van een loods. Op grond van artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening is het wijzigingsplan “Nachtegaallaan 29-31 in De Mortel” vastgesteld.

Stukken inzien

Het wijzigingsplan ligt met ingang van 8 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Denk hierbij aan het maken van een afspraak. U kunt dit plan ook digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging tegen het besluit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Gemert, 5 juli 2019