Verkeersbesluit Presidentenbuurt

Verkeersbesluit verkeersmaatregelen deelgebied 2a project Presidentenbuurt

De gemeente Gemert-Bakel is voornemens om het project Presidentenbuurt uit te voeren, waarbij in het kader van de onderhoudsopgave wordt gestreefd naar een klimaat adaptieve inrichting. Om meer ruimte voor groen te creëren met behoud van parkeren is het nodig om éénrichtingsverkeer in te stellen op een aantal straten binnen het projectgebied. Daarnaast is op een aantal kruispunten een wijziging van de voorrangssituatie gewenst om een uniform en herkenbaar straatbeeld te verwezenlijken. Voor deze verkeersmaatregelen is op 28 november 2019 een verkeersbesluit (2019-2) genomen. Deze verkeersbesluiten volgen op de ontwerp-verkeersbesluiten d.d. 05-02-2019. In de publicatie van deze ontwerpverkeersbesluiten is abusievelijk vermeld dat afdeling 3.4 gevolgd zou worden bij de voorbereiding van het besluit.

Bezwaar
Als u het met deze besluiten niet eens bent, kunt u daartegen binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant (6 december 2019) bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel. Het adres is: Postbus 10.000, 5420 DA Gemert. In het bezwaarschrift laat u weten tegen welk(e) besluit(en) u bezwaar maakt en de redenen waarom u het met dat besluit niet eens bent. Ook vermeldt u de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en u ondertekent de brief met uw handtekening. Als het mogelijk is voegt u een kopie van het besluit waartegen u bezwaar heeft bij uw bezwaarschrift.

In deze periode liggen de bijbehorende stukken ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien? Dit kan als u hiervoor een afspraak maakt. Op www.gemert-bakel.nl maakt u een afspraak op een moment dat het u uitkomt. Beschikt u niet over internet, dan kunt u ons ook bellen.