Vergunningen

Aanvragen, vergunningen en meldingen liggen ter inzage in het gemeentehuis.

Wilt u stukken inzien? Dit kan als u een afspraak maakt.

Digitaal een bezwaarschrift indienen? Dat kan ook via de website va de gemeente. Typ ‘bezwaarschrift’ in het zoekveld.

___________________________________________________________________

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

 De Mortel:

  • plaatsen van een tijdelijke woonunit, Bakelseweg 11 (2140-2019) activiteit bouwen ingekomen 28 januari 2019

 Elsendorp:

  • oprichten van een woonhuis, Vliegerthof ong. (2047-2019) activiteit bouwen en uitrit aanleggen of veranderen ingekomen 27 januari 2019

Gemert:

  • verbouwen van een woonhuis, Den Elding 115 (1858-2019) activiteit bouwen ingekomen 23 januari 2019

___________________________________________________________________

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

 Bakel:

  • bouwen van een loods en schuur, Neerstraat 13 (24319-201) activiteit bouwen, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en milieuneutraal veranderen verzenddatum 24 januari 2019

___________________________________________________________________

Verleende omgevingsvergunningen

 Gemert:

  • oprichten van een erker, Fliere 10 (kavel 39) (964-2019) activiteit bouwen verzenddatum 24 januari 2019

Handel:

  • realiseren van 4 patiowoningen, Kalkhoven 4, 6, 8 en 10 (24974-2018) activiteit bouwen verzenddatum 25 januari 2019
  • tijdelijk gronddepot ten behoeve van baggerwerkzaamheden, Fuik ong. (1308-2019) activiteit afwijken bestemmingsplan verzenddatum 24 januari 2019

Tegen deze besluiten kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Indienen bezwaarschrift

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de vergunde activiteit wordt stopgezet.

Indien er sprake van spoed is, gelet op de betrokken belangen, kunt u nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in ’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd. Digitaal een bezwaarschrift indienen? Dat kan via onze website. Typ ‘bezwaarschrift’ in het zoekveld.

___________________________________________________________________

Definitief verlenen hogere waarde Wet geluidhinder

Voor het vaststellen van een hogere waarde op grond van de Wet geluidhinder voor:

  • bouwen van woningen (19585-2018) op het perceel, kadastraal bekend gemeente Gemert-Bakel sectie BKL02 nummer 2126 gelegen aan Dakworm ong. in Bakel

Op de ontwerpbeschikking zijn zienswijzen ingebracht, de beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Tegen deze besluiten kan door een belanghebbende, die ook een zienswijze heeft ingediend, binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd beroepschrift worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Indienen beroepschrift

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is gericht en de gronden van het beroepschrift. Het beroepschrift kunt u toesturen aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019 2500 EA Den Haag).

___________________________________________________________________

Adres rechtbank:

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch