Vergunningen

Aanvragen, vergunningen en meldingen liggen ter inzage in het gemeentehuis.

Wilt u stukken inzien? Dit kan als u een afspraak maakt.
Digitaal een bezwaarschrift indienen? Dat kan ook via onze website. Typ ‘bezwaarschrift’ in het zoekveld.
___________________________________________________________________
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Bakel:
plaatsen tijdelijke woonunit, Ven 2 (90422-2019) activiteit bouwen ingekomen 15 november 2019

De aanvragen hebben betrekking op vergunningplichtige activiteiten, maar in dit stadium kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas als de vergunning is verleend.
___________________________________________________________________
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

Gemert:
oprichten van 2 woningen, De Hoef 18 en 20 (59253-2019) activiteit bouwen en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten verzenddatum 26 november 2016
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen

Bakel:
bouwen van een stallingsruimte, Geneneind 6 (77298-2019) activiteit bouwen verzenddatum 25 november 2019
plaatsen van een tijdelijke woonunit, Ven 2 (83055-2019) activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 26 november 2019

Elsendorp:
realiseren van een bijbouw, Gerele Peel 55 (77854-2019) activiteit bouwen verzenddatum 26 november 2019

Handel:
bouwen van een woning, Heerebosch 9 (86282-2019) activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 21 november 2019
bouwen van een patiowoning, Heerebosch 4 (86277-2019) activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 21 november 2019
verdiepen zwemplas (bestaande plas noordzijde), Haveltweg 21 (de Rooije Plas kadastraal perceel GMT00 O338) (78524-2019) activiteit uitvoeren van een werk verzenddatum 26 november 2019

Tegen deze besluiten kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Indienen bezwaarschrift
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de vergunde activiteit wordt stopgezet.
Indien er sprake van spoed is, gelet op de betrokken belangen, kunt u nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in ’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd. Digitaal een bezwaarschrift indienen? Dat kan via onze website. Typ ‘bezwaarschrift’ in het zoekveld.
___________________________________________________________________
Milieu-meldingen

De volgende bedrijven hebben zich gemeld, omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengen:

Bakel:
starten van een garagebedrijf, Auerschootseweg 48 (75233-2019) activiteitenbesluit milieubeheer verzenddatum 19 november 2019

Handel:
uitbreiden van het akkerbouwbedrijf met een machineloods, Boekelseweg 35 (73597-2019) activiteitenbesluit milieubeheer verzenddatum 20 november 2019

De bovengenoemde meldingen liggen zes weken ter inzage na datum publicatie. Tegen deze meldingen kan geen bezwaarschrift worden ingediend.
___________________________________________________________________
Adres rechtbank:
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch