Vergunningen

Aanvragen, vergunningen en meldingen liggen ter inzage in het gemeentehuis.

Wilt u stukken inzien? Dit kan als u een afspraak maakt.
Digitaal een bezwaarschrift indienen? Dat kan ook via onze website. Typ ‘bezwaarschrift’ in het zoekveld.
___________________________________________________________________
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Bakel:
kappen van een boom, Nieuwe Uitleg 52 (85978-2019) activiteit kappen ingekomen 30 oktober 2019

De Mortel:
oprichten van vier woningen, Leijgraafhof ong. (85807-2019) activiteit bouwen en uitrit ingekomen 30 oktober 2019
legaliseren verbouwing van een woonboerderij, Renseweg 50 (86305-2019) activiteit bouwen ingekomen 31 oktober 2019

Elsendorp:
herbouwen van een bijgebouw, Ripseweg 54 (84085-2019) activiteit bouwen ingekomen 24 oktober 2019
realiseren van een slagerijwinkel, Elsendorpseweg 68a (86411-2019) activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ingekomen 1 november 2019

Gemert:
plaatsen van een tijdelijke woonunit, Sparrenweg 5 (85238-2019) activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ingekomen 29 oktober 2019
melding voor brandveilig gebruik, Sparrenweg 5 (85236-2019) activiteit melding brandveilig gebruik ingekomen 29 oktober 2019
plaatsen van een tijdelijke woning, Viool 46 (85029-2019) activiteit bouwen ingekomen 28 oktober 2019
bouwen van een patiowoning, Heerebosch 4 (86277-2019) activiteit bouwen ingekomen 31 oktober 2019
wijziging op eerder aangevraagde vergunning voor bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw, Smartpark Gemert O 2951 bouwkavel Oerstroom (86630-2019) activiteit bouwen, reclame en uitrit aanleggen of veranderen ingekomen 1 november 2019

Milheeze:
plaatsen van een erfafscheiding, Berken 2a (86920-2019) activiteit bouwen ingekomen 4 november 2019

De aanvragen hebben betrekking op vergunningplichtige activiteiten, maar in dit stadium kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas als de vergunning is verleend.
___________________________________________________________________
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

Gemert:
aanleg containerveld en paden, Handelsesteeg 30 (70582-2019) activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren verzenddatum 30 oktober 2019

___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen

Bakel:
bouwen van 4 seniorenwoningen, Hondsroosstraat 6, 8, 10, 12 (54186-2019) activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 29 oktober 2019

Handel:
schoon stralen en restaureren van de raamkozijnen, Pater Petrusstraat 21 (73085-2019) activiteit monumenten en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten verzenddatum 31 oktober 2019
plaatsen van een tijdelijke woonunit, Heerebosch 12 (68896-2019) activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 29 oktober 2019

Milheeze:
vellen van 1 boom, Hekker 5 (79572-2019) activiteit kappen verzenddatum 4 november 2019

Tegen deze besluiten kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Indienen bezwaarschrift
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de vergunde activiteit wordt stopgezet.
Indien er sprake van spoed is, gelet op de betrokken belangen, kunt u nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in ’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd. Digitaal een bezwaarschrift indienen? Dat kan via onze website. Typ ‘bezwaarschrift’ in het zoekveld.
___________________________________________________________________
Definitief besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Bakel:
wijziging van dieraantallen binnen de bestaande stallen en stal 4 voorzien van een emissiearm stalsysteem voor het houden van 576 vleeskalveren, Esp 2 (1164-2019) activiteit milieu (verandering) verzenddatum 30 oktober 2019

Op de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingebracht, de beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

De Rips:
brandveilig gebruiken van een Bed & Bike, Ripsestraat 6 (60018-2019) activiteit brandveilig gebruiken verzenddatum 5 november 2019
realiseren van een woning met bijgebouw, Ripsestraat 27a (28133-2019) activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 7 november 2019

Op de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingebracht, de beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Milheeze:
realiseren van twee woningen, Kloosterweide 5 en 7 (47809-2019) activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 5 november 2019

Op de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingebracht, de beschikking is wel gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Tegen deze besluiten kan door een belanghebbende, die ook een zienswijze heeft ingediend, binnen zes weken na de datum van deze publicatie een gemotiveerd beroepschrift worden ingesteld bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch.

Indienen beroepschrift
Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is gericht en de gronden van het beroepschrift. Het beroepschrift kunt u toesturen aan de rechtbank in ’s-Hertogenbosch. Het indienen van een beroepschrift houdt niet in dat de vergunde activiteit wordt stopgezet.
Indien er sprake is van spoed, gelet op de betrokken belangen, kunt u nadat u een beroepschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in
’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift van het beroepschrift te worden gevoegd.
Voor meer informatie kunt u contact met de gemeente opnemen.
___________________________________________________________________
Definitief verlenen hogere waarde Wet geluidhinder

Voor het vaststellen van een hogere waarde op grond van de Wet geluidhinder voor:

De Rips:
bouwen van een woning, op het perceel, kadastraal bekend gemeente Gemert-Bakel sectie A nummer 4780 gelegen aan Ripsestraat ong. (52669-2019) verzenddatum 6 november 2019.

Op de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingediend. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Tegen deze besluiten kan door een belanghebbende, die ook een zienswijze heeft ingediend, binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd beroepschrift worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Indienen beroepschrift
Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is gericht en de gronden van het beroepschrift. Het beroepschrift kunt u toesturen aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019 2500 EA Den Haag).
___________________________________________________________________
Adres rechtbank:
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch