Vergunningen

Wilt u stukken inzien? Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus vragen wij u contact met ons op te nemen. Wij sturen u de stukken dan per mail toe. Heeft u vragen over een plan? Dan geven wij telefonisch een toelichting. Een bezwaarschrift indienen doet u ook online. Ga naar onze website en zoek op ‘bezwaarschrift’. Mocht u echt geen gelegenheid hebben om de stukken digitaal te bekijken, dan kunt een afspraak maken om deze in het gemeentehuis in te zien.  

___________________________________________________________________

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

De Mortel:

 • revisie van een dakkapel en oprichten aanbouw, Leijgraafhof 36 (95344-2020) activiteit bouwen ingekomen 23 december 2020

Elsendorp:

 • oprichten woonhuis met aanbouw, Peelmeester 11 (95244-2020) activiteit bouwen ingekomen 22 december 2020

 • oprichten van 2 kapper woning, Peelmeester 12-14 (95209-2020) activiteit bouwen ingekomen 22 december 2020

 • veranderen huisvesting biggen, Paradijs 51 (95648-2020) activiteit milieuneutraal veranderen ingekomen 24 december 2020

Gemert:

 • bouwen van carport aan bestaande woning, President Gerartsstraat 4 (95580-2020) activiteit bouwen ingekomen 23 december 2020

 • verbouwen van de patiowoning, Schoorswinkel 72 (95504-2020) activiteit bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ingekomen 23 december 2020

 • vervangen handelsreclame, Ridderplein 7 (95036-2020) activiteit bouwen ingekomen 22 december 2020

 • realiseren van een aanbouw aan woning, Het Frans Brugske 13a (95138-2020) activiteit bouwen ingekomen 22 december 2020

 • bouwen van een vrijstaande woning, Groeskuilenstraat ong. (M 3310) (95481-2020) activiteit bouwen ingekomen 23 december 2020

 • uitbreiden van de woning, Wethouder Jaspershof 5 (95664-2020) activiteit bouwen ingekomen 24 december 2020

Handel:

 • verbouwen van de woning, Pelgrimsweg 32 (94993-2020) activiteit bouwen ingekomen 22 december 2020

 • schoonpompen van peilbuizen in een monitoringsput, Boslaan ong. (B2101) (96275-2020) activiteit melding lozing in de bodem of de riolering buiten inrichtingen ingekomen 28 december 2020

De aanvragen hebben betrekking op vergunningplichtige activiteiten, maar in dit stadium kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas als de vergunning is verleend.

___________________________________________________________________

Verleende omgevingsvergunningen

Gemert:

 • uitbreiden van de woning, De Haag 39 (83565-2020) activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 28 december 2020

 • toevoegen van vier wooneenheden aan klooster Nazareth, Binderseind 34a t/m 34h en 34j, Nonnengang 12 t/m 42 (even), 42a en 44 (51716-2020) activiteit bouwen, afwijken bestemmingsplan en monumenten verzenddatum 29 december 2020

Tegen deze besluiten kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Indienen bezwaarschrift

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de vergunde activiteit wordt stopgezet.

Indien er sprake van spoed is, gelet op de betrokken belangen, kunt u nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in ’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd. Digitaal een bezwaarschrift indienen? Dat kan via onze website. Typ ‘bezwaarschrift’ in het zoekveld.

___________________________________________________________________

MILIEU-MELDINGEN

De volgende bedrijven hebben zich gemeld, omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengen:

Elsendorp:

 • aanbrengen van assimilatieverlichting in de gehele kas, Gerele peel 30 (84302-2020) activiteitbesluit milieubeheer verzenddatum 29 december 2020

De bovengenoemde meldingen liggen zes weken ter inzage na datum publicatie. Tegen deze meldingen kan geen bezwaarschrift worden ingediend.

___________________________________________________________________

Adres rechtbank:

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch