Vergunningen

Wilt u stukken inzien? Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus vragen wij u contact met ons op te nemen. Wij sturen u de stukken dan per mail toe. Heeft u vragen over een plan? Dan geven wij telefonisch een toelichting. Een bezwaarschrift indienen doet u ook online. Ga naar onze website en zoek op ‘bezwaarschrift’. Mocht u echt geen gelegenheid hebben om de stukken digitaal te bekijken, dan kunt een afspraak maken om deze in het gemeentehuis in te zien.  

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Bakel:

 • intrekkingsverzoek milieu / omgevingsvergunning varkenshouderij, Heidveld 4 (84882-2020) activiteit milieu ingekomen 17 november 2020

 • verbouwen van woning, Esp 7 (93892-2020) activiteit bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ingekomen 16 december 2020

 • bouwen van woning met bijgebouw, Benthem 7 (94390-2020) activiteit bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ingekomen 18 december 2020

Handel:

 • uitbreiden van woning, Boskant 39 (94375-2020) activiteit bouwen ingekomen 18 december 2020

Milheeze:

 • bouwen van een woning met vrijstaand bijgebouw, Egelmeer nabij nr. 23 (94382-2020) activiteit bouwen ingekomen 18 december 2020

De aanvragen hebben betrekking op vergunningplichtige activiteiten, maar in dit stadium kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas als de vergunning is verleend.

___________________________________________________________________

Geweigerde omgevingsvergunning

Handel:

 • bouwen van een recreatiewoning, Haveltweg kadastraal perceel GMT00 P898 (75641-2020) verzenddatum 24 december 2020

___________________________________________________________________

Verleende omgevingsvergunningen

Bakel:

 • bouwen van een bijgebouw, Zand 7 (80092-2020) activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 24 december 2020

 • vernieuwen van bestrating met groen, waterelementen en wandelpaden, Sint Wilbertsplein (85405-2020) activiteit aanleggen verzenddatum 24 december 2020

De Mortel:

 • aanleggen van een poel en ophogen randen, Milschot 43 (64874-2020) activiteit aanleggen verzenddatum 21 december 2020

Gemert:

 • oprichten van een veranda, Hof van Nazareth 52 (72366-2020) activiteit bouwen verzenddatum 23 december 2020

Milheeze:

 • oprichten van houten berging achter molen en intrekken van de verleende vergunning

nr. 3601 van 16 oktober 2003, Hoberg 2a (81602-2020) activiteit bouwen, afwijken bestemmingsplan en monumenten verzenddatum 22 december 2020

Tegen deze besluiten kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Indienen bezwaarschrift

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de vergunde activiteit wordt stopgezet.

Indien er sprake van spoed is, gelet op de betrokken belangen, kunt u nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in ’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd. Digitaal een bezwaarschrift indienen? Dat kan via onze website. Typ ‘bezwaarschrift’ in het zoekveld.

___________________________________________________________________

Milieumeldingen

De volgende bedrijven hebben zich gemeld, omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengen:

Gemert:

 • aanbrengen van een open bodemenergiesysteem met een capaciteit van 9 m3/uur, Vliet 17 (23398-2020) Activiteitenbesluit milieubeheer verzenddatum 23 december 2020

Handel:

 • oprichten van een inrichting voor het ontwikkelen, regenereren en onderhouden van waterwinputten, Peeldijk 32 (66324-2020) Activiteitenbesluit milieubeheer verzenddatum 18 december 2020

De bovengenoemde meldingen liggen zes weken ter inzage na datum publicatie. Tegen deze meldingen kan geen bezwaarschrift worden ingediend.

___________________________________________________________________

Adres rechtbank:

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch