Vergunningen

Wilt u stukken inzien? Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus vragen wij u contact met ons op te nemen. Wij sturen u de stukken dan per mail toe. Heeft u vragen over een plan? Dan geven wij telefonisch een toelichting. Een bezwaarschrift indienen doet u ook online. Ga naar onze website en zoek op ‘bezwaarschrift’. Mocht u echt geen gelegenheid hebben om de stukken digitaal te bekijken, dan kunt een afspraak maken om deze in het gemeentehuis in te zien.  

___________________________________________________________________

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Bakel:

  • bouwen van een loods, Oldert 5 (93447-2020) activiteit bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ingekomen 15 december 2020

Elsendorp:

  • bouwen van een vrijstaande woning, St. -Christoffelstraat 56 (92541-2020) activiteit bouwen ingekomen 11 december 2020

Gemert:

  • verbouwen van een woning, Lodderdijk 37 (93104-2020) activiteit bouwen ingekomen 15 december 2020

Handel:

  • realiseren van een chalet, Haveltweg 59 (92537-2020) activiteit bouwen ingekomen 11 december 2020

  • kappen van boom, Handelseweg 55 (93408-2020) activiteit kappen ingekomen 15 december 2020

De aanvragen hebben betrekking op vergunningplichtige activiteiten, maar in dit stadium kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas als de vergunning is verleend.

___________________________________________________________________

Verleende omgevingsvergunningen

Elsendorp:

  • functiewijziging ten behoeve van een uitgiftepunt voor medicijnen, Zeelandsedijk 33a (85066-2020) activiteit afwijken bestemmingsplan verzenddatum 17 december 2020

Handel:

  • vellen van 1 boom, Handelseweg 55 (93408-2020) activiteit kappen verzenddatum 17 december 2020

Tegen deze besluiten kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

___________________________________________________________________

Tijdelijk verleende omgevingsvergunningen

Gemert:

  • wijzigen van de bestemming wonen naar tijdelijke bestemming parkeren voor een termijn van 2 jaar, Kapelaanstraat 67 (93903-2020) activiteit afwijken bestemmingsplan verzenddatum 17 december 2020

Tegen deze besluiten kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Indienen bezwaarschrift

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de vergunde activiteit wordt stopgezet.

Indien er sprake van spoed is, gelet op de betrokken belangen, kunt u nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in ’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd. Digitaal een bezwaarschrift indienen? Dat kan via onze website. Typ ‘bezwaarschrift’ in het zoekveld.

__________________________________________________________________

Milieumeldingen

De volgende bedrijven hebben zich gemeld, omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengen:

Gemert:

  • oprichten van 12 champignon teelt cellen, Galgeveldseweg 15 (83227-2019) activiteitenbesluit milieubeheer verzenddatum 17-12-2020

De bovengenoemde meldingen liggen zes weken ter inzage na datum publicatie. Tegen deze meldingen kan geen bezwaarschrift worden ingediend.

___________________________________________________________________

Adres rechtbank:

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch