Vergunningen

Wilt u stukken inzien? Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus vragen wij u contact met ons op te nemen. Wij sturen u de stukken dan per mail toe. Heeft u vragen over een plan? Dan geven wij telefonisch een toelichting. Een bezwaarschrift indienen doet u ook online. Ga naar onze website en zoek op ‘bezwaarschrift’. Mocht u echt geen gelegenheid hebben om de stukken digitaal te bekijken, dan kunt een afspraak maken om deze in het gemeentehuis in te zien.  

___________________________________________________________________

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Bakel:

 • plaatsen aanbouw en overkapping, Neerakker 1 (91023-2020) activiteit bouwen ingekomen 8 december 2020

 • bouwen van een overkapping, Neerakker 2 (91033-2020) activiteit bouwen ingekomen 8 december 2020

 • oprichten van woning, Steengoed 4a (89697-2020) activiteit bouwen ingekomen 3 december 2020

 • verbouw woonhuis, Kortestraat 22 (89998-2020) activiteit bouwen ingekomen 3 december 2020

 • kappen van een boom, Duinroosstraat 48 (90558-2020) activiteit kappen ingekomen 7 december 2020

 • intern verbouwen van een woning, De Buytencamp 12 (90763-2020) activiteit bouwen ingekomen 8 december 2020

De Mortel:

 • plaatsen van twee veldpoorten, Tereyken 24 (90326-2020) activiteit bouwen en erf- of perceelafscheiding plaatsen ingekomen 6 december 2020

 • realiseren en exploiteren van een gesloten bodemenergiesysteem, Bakelseweg 22 (91485-2020) activiteit melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen ingekomen 9 december 2020

De Rips:

 • bouwen van een nieuwe woning, Jodenpeeldreef 1a (90305-2020) activiteit bouwen ingekomen 7 december 2020

Gemert:

 • kappen van 19 houtopstanden, Oost-Om ong. (O 1800 en O 1808) (90672-2020) activiteit kappen ingekomen 7 december 2020

De aanvragen hebben betrekking op vergunningplichtige activiteiten, maar in dit stadium kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas als de vergunning is verleend.

___________________________________________________________________

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

Gemert:

 • kappen van 54 bomen, Wolfsbosscheweg ong. (O 2121 en O 2122) (77674-2020) activiteit kappen verzenddatum 14 december 2020

 • uitbreiden van woning, Sint Jansbloem 35 (77174-2020) activiteit (ver)bouwen van een bouwwerk verzenddatum 14 december 2020

___________________________________________________________________

Verleende omgevingsvergunningen

Bakel:

 • milieuneutraal veranderen van de inrichting (wijzigen indeling inrichting), Ravensgat 8 (58168-2020) activiteit milieu verzenddatum 9 december 2020

 • gedeeltelijk intrekking (gedeelte varkens) van de omgevingsvergunning voor de veehouderij, Oldert 5 (88128-2020) activiteit milieu verzenddatum 15 december 2020

De Mortel:

 • vellen van 1 kastanjeboom, De Stap 12 (86008-2020) activiteit kappen verzenddatum 15 december 2020

Gemert:

 • verbouwen van garage naar tuinhuis met overkapping, Cortenbachstraat 1 (77015-2020) activiteit bouwen verzenddatum 11 december 2020

 • vellen van 13 bomen, Dr. Douvenstraat en Drossard Meijerstraat (87430-2020) activiteit kappen verzenddatum 14 december 2020

Handel:

 • bouwen van een afscheidscentrum, Peeldijk 18a (51467-2020) activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 10 december 2020

 • oprichten van een tuinhuis met carport, Heerebosch 7 (60975-2020) activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 11 december 2020

Milheeze:

 • slopen van een stal, Hoeven 7 (88053-2020) activiteit slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan is bepaald verzenddatum 15 december 2020

Tegen deze besluiten kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

___________________________________________________________________

Melding aanleg inrit/uitrit

Gemert:

 • melding voor het wijzigen van een bestaande inrit, Handelsesteeg 30 (77629-2020) verzenddatum 15 december 2020

Tegen deze besluiten kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Indienen bezwaarschrift

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de vergunde activiteit wordt stopgezet.

Indien er sprake van spoed is, gelet op de betrokken belangen, kunt u nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in ’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd. Digitaal een bezwaarschrift indienen? Dat kan via onze website. Typ ‘bezwaarschrift’ in het zoekveld.

___________________________________________________________________

Definitief beschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Gemert:

 • vervangen van varkensstallen met wijziging van dieraantallen, Rooije-Hoefsedijk 41 (62205-2019) activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan en milieu verzenddatum 15 december 2020

Op de ontwerpbeschikking zijn wel zienswijzen ingebracht, de beschikking is wel gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Tegen deze besluiten kan door een belanghebbende, die ook een zienswijze heeft ingediend, binnen zes weken na de datum van deze publicatie een gemotiveerd beroepschrift worden ingesteld bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch.

Indienen beroepschrift

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is gericht en de gronden van het beroepschrift. Het beroepschrift kunt u toesturen aan de rechtbank in ’s-Hertogenbosch. Het indienen van een beroepschrift houdt niet in dat de vergunde activiteit wordt stopgezet.

Indien er sprake is van spoed, gelet op de betrokken belangen, kunt u nadat u een beroepschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in

’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift van het beroepschrift te worden gevoegd.

Voor meer informatie kunt u contact met de gemeente opnemen.

___________________________________________________________________

Milieumeldingen

De volgende bedrijven hebben zich gemeld, omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengen:

Milheeze:

 • veranderen van de dierbezetting, plaatsen van een propaantank en verwijderen van de dieselolietank, Groesvlaas 2 (56016-2020) activiteitbesluit milieubeheer verzenddatum 15 december 2020

De bovengenoemde meldingen liggen zes weken ter inzage na datum publicatie. Tegen deze meldingen kan geen bezwaarschrift worden ingediend.

___________________________________________________________________

Adres rechtbank:

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch