Vergunningen

Wilt u stukken inzien? Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus vragen wij u contact met ons op te nemen. Wij sturen u de stukken dan per mail toe. Heeft u vragen over een plan? Dan geven wij telefonisch een toelichting. Een bezwaarschrift indienen doet u ook online. Ga naar onze website en zoek op ‘bezwaarschrift’. Mocht u echt geen gelegenheid hebben om de stukken digitaal te bekijken, dan kunt een afspraak maken om deze in het gemeentehuis in te zien.  

___________________________________________________________________

Verleende omgevingsvergunningen

Bakel:

 • vellen van 35 bomen, Ven, Hooizak, Ravensgat, Witven, Neerstraat, Valkert, Zaarvlaas, Esp, Nuijeneind, Oldert, Geneneind en Valkert (77748-2020) activiteit kappen verzenddatum 5 november 2020

De Mortel:

 • vellen van 3 bomen, Koolhof en Renseweg (77750-2020) activiteit kappen verzenddatum 5 november 2020

 • vellen van 14 bomen, Nachtegaallaan, Den Hoek, Hanekamseweg, Breemhorstsedijk, Mortelse Peelweg, Ontginningsweg en Bakelseweg (77756-2020) activiteit kappen verzenddatum 5 november 2020

 • bouwen van een loods en het verplaatsen van een overkapping, Bakelseweg 9 (62348-2020) activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 10 november 2020

De Rips:

 • vellen van 3 bomen, Ripsestraat, Bellemakersstraat en Pastoor Trinesstraat (77758-2020) activiteit kappen verzenddatum 5 november 2020

 • vellen van 1 boom, Korenhorst (77760-2020) activiteit kappen verzenddatum 9 november 2020

Elsendorp:

 • vellen van 2 bomen, Sijpseweg (77769-2020) activiteit kappen verzenddatum 9 november 2020

Handel:

 • verlenen vergunning bouwen van een woonhuis en intrekken vergunning nr 4221-2018 van 19 april 2018, Heereveldseweg 18 (65278-2020) activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 9 november 2020

 • wijzigingen op een reeds verleende vergunning voor het oprichten van 3 woningen, Heerebosch 1, 2 en 3 (66109-2020) activiteit bouwen verzenddatum 10 november 2020

Milheeze:

 • knotten van een wilg en kappen van 1 zomereik, Bankert en Groesvlaas (77782-2020) activiteit kappen verzenddatum 5 november 2020

 • vellen van 65 bomen, Peeldijk, Klef, de Nieuwe Erven, Korenhorst, Boekweitweg, Steenoven, Hutsebergweg, Oude Kerkbaan, Bankert, Laren, de Legge, Bocht, Hekker, Kattevlaas en Bultweg (77780-2020) activiteit kappen verzenddatum 5 november 2020

Tegen deze besluiten kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Indienen bezwaarschrift

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de vergunde activiteit wordt stopgezet.

Indien er sprake van spoed is, gelet op de betrokken belangen, kunt u nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in ’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd. Digitaal een bezwaarschrift indienen? Dat kan via onze website. Typ ‘bezwaarschrift’ in het zoekveld.

___________________________________________________________________

Definitief besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Gemert:

 • kasteel Gemert Fase 1b over het wijzigen gebruik Voorburcht en Jezuïtenvleugel naar hotel en appartementen met interne verbouwing, Ridderplein 13, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g en 13h (kadastraal nummer N 2582), het aanpassen van de termijn voor de tijdelijke bouwbrug aan het Ridderplein (kadastraal nummer N 2582) en het realiseren van tijdelijke parkeerplaatsen op de landerijen nabij Ridder Rutgerlaan (kadastrale nummers N 2047, 2583, 257, 744 en H 2391) (100693-2019) activiteit bouwen, afwijken bestemmingsplan en wijzigen van een monument verzenddatum 12 november 2020

Op de ontwerpbeschikking zijn wel zienswijzen ingebracht, de beschikking is wel gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking

Dit besluit ligt vanaf 13 november ter inzage. Hiertegen kan door een belanghebbende, die ook een zienswijze heeft ingediend, binnen zes weken na de ter inzage legging een gemotiveerd beroepschrift worden ingesteld bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch.

Indienen beroepschrift

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is gericht en de gronden van het beroepschrift. Het beroepschrift kunt u toesturen aan de rechtbank in ’s-Hertogenbosch. Het indienen van een beroepschrift houdt niet in dat de vergunde activiteit wordt stopgezet.

Indien er sprake is van spoed, gelet op de betrokken belangen, kunt u nadat u een beroepschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in

’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift van het beroepschrift te worden gevoegd.

Voor meer informatie kunt u contact met de gemeente opnemen.

___________________________________________________________________

Milieumeldingen

De volgende bedrijven hebben zich gemeld, omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengen:

Elsendorp:

 • Enexis Netbeheer BV voor het verwijderen van een gasdrukregelstation, Keizersberg 20 (79642-2020) activiteitenbesluit milieubeheer verzenddatum 6 november 2020

De bovengenoemde meldingen liggen zes weken ter inzage na datum publicatie. Tegen deze meldingen kan geen bezwaarschrift worden ingediend.

___________________________________________________________________

Adres rechtbank:

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch