Vergunningen

Aanvragen, vergunningen en meldingen liggen ter inzage in het gemeentehuis.

Wilt u stukken inzien? Dit kan als u een afspraak maakt.
Digitaal een bezwaarschrift indienen? Dat kan ook via onze website. Typ ‘bezwaarschrift’ in het zoekveld.
___________________________________________________________________
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Bakel:
bouwen schuurdeel aan bestaande boerderij, Heidveld 6 (91324-2019) activiteit bouwen ingekomen 20 november 2019

De Mortel:
verbouwen van een restaurant, St.-Antoniusstraat 30 (93276-2019) activiteit bouwen ingekomen 27 november 2019
plaatsen van een tijdelijke woonunit, Leijgraafhof 5 (92334-2019) activiteit bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ingekomen 22 november 2019

Elsendorp:
uitbreiding varkenshouderij Fase 1, Gerele Peel 22 (91242-2019) activiteit milieu ingekomen 19 november 2019

Milheeze:
legalisatie chalet, Peeldijk 12a (93454-2019) activiteit bouwen ingekomen 27 november 2019
exploiteren van een B&B, Laren 2 (93082-2019) activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ingekomen 26 november 2019

De aanvragen hebben betrekking op vergunningplichtige activiteiten, maar in dit stadium kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas als de vergunning is verleend.
___________________________________________________________________
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Milheeze:
brandveilig gebruik van de B&B, Kreijtenberg 4 (71279-2019) activiteit brandveilig gebruiken verzenddatum 2 december 2019

Tegen deze besluiten kan door iedereen binnen zes weken na de datum van deze publicatie een gemotiveerde zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Indienen zienswijze
De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kan iedereen een gedetailleerde zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders (Postbus 10.000, 5420 DA Gemert). De zienswijze moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijze is gericht en de gronden van de zienswijze.

Wilt u mondeling een zienswijze inbrengen? Dit kan als u een afspraak maakt.
___________________________________________________________________
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

Handel:
gebruik van een bestaand recreatiepark voor tijdelijke huisvesting expats, Haveltweg 63 (70071-2019) activiteit afwijking bestemmingsplan verzenddatum 2 december 2019

___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen

Bakel:
herbouwen van de woning, Ven 3 (84579-2019) activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 2 december 2019

Gemert:
plaatsen van een tijdelijke woning voor een periode van 2 jaar, Viool 46 (85029-2019) activiteit bouwen verzenddatum 3 december 2019

Milheeze:
oprichten van een recreatieverblijf, Kreijtenberg 4 (70860-2019) activiteit bouwen verzenddatum 2 december 2019
oprichten van een bedrijfsruimte met bedrijfswoning, Binnenveld 7a (32449-2019) activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 3 december 2019

Tegen deze besluiten kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Indienen bezwaarschrift
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de vergunde activiteit wordt stopgezet.
Indien er sprake van spoed is, gelet op de betrokken belangen, kunt u nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in ’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd. Digitaal een bezwaarschrift indienen? Dat kan via onze website. Typ ‘bezwaarschrift’ in het zoekveld.
___________________________________________________________________
Adres rechtbank:
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch