Ontwerpwijzigingsplan Hoeven 7 in Milheeze

Om ter plaatse van Hoeven 7 in Milheeze, kadastraal bekend als BKL02 sectie S nummer 442, de bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ met de functieaanduiding ‘intensieve veehouderij’ te wijzigen naar de bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ is het college van burgemeester en wethouders voornemens om op grond van artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke ordening het wijzigingsplan ‘Hoeven 7, Milheeze’ vast te stellen.

Stukken inzien

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus vragen wij u het ontwerpwijzigingsplan online in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Kunt u de informatie niet vinden, bel ons dan voor telefonische ondersteuning. Alleen als u echt geen gelegenheid ziet om het ontwerpwijzigingsplan online te bekijken, kunt een afspraak maken om dit in het gemeentehuis in te zien. Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 4 september 2020 gedurende zes weken ter inzage.

Zienswijze indienen

Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld binnen de hierboven vermelde termijn schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze op het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken aan burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel, Postbus 10.000 5420 DA Gemert.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u een afspraak maken via www.gemert-bakel.nl.

Gemert, 4 september 2020