Bekendmaking besluit uitgebreide omgevingsvergunning ‘Ripsestraat 27a in De Rips’

Burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel maken bekend dat zij hebben besloten om met toepassing van artikel 2.1 eerste lid onder c jo artikel 2.12 eerste lid, sub a onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te wijken van de regels van het bestemmingsplan ‘Bakel, Milheeze en De Rips’ voor het realiseren van een woning voor de locatie Ripsestraat 27a in De Rips.

Gezien het collegebesluit van 14 november 2018 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel voornemens om medewerking te verlenen aan bovengenoemd plan.

Stukken inzien
De omgevingsvergunning met alle relevante stukken liggen met ingang van 11 november 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken. U kunt deze plannen ook digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op grond van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen bij het college kenbaar hebben gemaakt gedurende de hierboven vermelde termijn tegen dit besluit beroep instellen bij de Rechtbank, sector Bestuursrecht , Postbus 70584 te 5201 CZ ’s-Hertogenbosch.
Gemert, 5 november 2019