Agenda raadsvergadering

Donderdag 22 april vergadert de gemeenteraad om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Vanwege het coronavirus is publiek niet toegestaan. Live meekijken kan via de website van Omroep Centraal (online link maken), Ziggo (326) of KPN (309).

De belangrijkste onderwerpen op de agenda zijn:

Hamerstukken

Vaststellen eerste financiële rapportage 2020

Krediet renovatie twee kunstgrashockeyvelden

Bespreekstukken

Vaststellen locatie en scenario MFA Bakel

Het advies voor de realisatie van een MFA als huiskamer in het centrum van Bakel is de locatie Dorpsstraat 22-24. Dat advies volgt uit een haalbaarheidsstudie en uitwerking in scenario’s. In de gemeentebegroting is, naast een voorbereidingskrediet, een investeringsbedrag verwerkt voor de realisatie van een MFA. De gemeenteraad besluit over de locatie en het te voteren krediet.

Vastellen koersdocument omgevingsvisie

Het koersdocument geeft op hoofdlijnen richting aan de ontwikkeling van Gemert-Bakel. Met dit koersdocument kan per kern en bijbehorend buitengebied gebiedsgericht verdere uitwerking plaatsvinden. De gemeenteraad besluit over het vaststellen van het koersdocument en het vrijgeven voor de gebiedsgerichte uitwerkingen.

Vaststellen handleiding boerderijsplitsing

Bij vaststellen van het bestemmingsplan ‘Gemert-Bakel Buitengebied 2017’ heeft de gemeenteraad het college van B&W opdracht gegeven om voor de bestemmingsplanregels die betrekking hebben op boerderijsplitsing een objectief toetsingskader op te stellen om iedere boerderijsplitsingsaanvraag gelijkwaardig te behandelen. De gemeenteraad besluit over het vaststellen van de ‘Handleiding boerderijsplitsing, gemeente Gemert-Bakel, 1 maart 2021’.

GGD Kadernota

Het algemeen bestuur van de GGD Brabant- Zuidoost heeft de kadernota 2022 opgesteld als opmaat voor de Begroting 2022. De gemeenteraad neemt kennis van deze kadernota.

Motie: Bezwaarschriften WOZ-waarde

Motie: Vrijstellingsnorm giften bijstandsgerechtigden

Agenda’s en bijlagen

De volledige agenda met bijlagen staan op onze website

HYPERLINK “http://www.gemert-bakel.nl/bestuur-en-organisatie” www.gemert-bakel.nl/bestuur-en-organisatie