Agenda raadsvergadering

Donderdag 4 juli is de raadsvergadering, om 20.00 uur in het gemeentehuis. Wilt u horen wat er besloten wordt door de gemeenteraad en voor Gemert-Bakel? Woon de raadsvergadering dan bij. U bent van harte welkom.

1. Mogelijkheid tot inspreken
2. Opening en vaststellen van de agenda
3. Vragenrecht raadsleden
4. Vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 22 mei 2019
5. Ingekomen stukken
a) Mededelingen
b) Postlijst
c) Lijst met toezeggingen
6. Voorstel tot benoemen plv voorzitter commissie Ruimte en Mobiliteit (Hamerstuk / griffie)
7. Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) (Hamerstuk / portefeuillehouder De Ruiter)
8. Zienswijze m.b.t. ontwerpbegroting ODZOB 2020 (Hamerstuk / portefeuillehouder Van Extel-Van Katwijk)
9. Tussenevaluatie bibliotheek (Hamerstuk / portefeuillehouder Steeghs)
10. Begrotingsnota 2020 en Verantwoording 2018 – 1e deel 2019 (Bespreekstuk / portefeuillehouder De Ruiter)
10a. Kennisnemen van de bouwgrondexploitatie
10b. Vaststellen Jaarrekening 2018
10c. Vaststellen begrotingswijziging n.a.v. 2e financiële rapportage 2019
10d. Kadernota begrotingsvoorstellen 2020
11. Toekomst zwembad Gemert (bespreekstuk / portefeuillehouder Van Dijk)
12. Bestemmingsplan Stedelijke gebieden, herziening april 2019 (Bespreekstuk / portefeuillehouder Van Extel-Van Katwijk)
13. Bestemmingsplan Stedelijke gebieden, herziening april 2019 – Groeskuilenstraat (Bespreekstuk / portefeuillehouder Van Extel-Van Katwijk)
14. Bestemmingsplan Buitengebied, herziening april 2019 (Bespreekstuk / portefeuillehouder Van Extel-Van Katwijk)
15. Sluiting

Raadsstukken 22 mei
U vindt deze agenda met raadsvoorstellen op onze website. De stukken kunt u ook in het gemeentehuis inzien. Als er in de agenda staat dat het onderwerp een bespreekstuk is, dan wordt tijdens de raadsvergadering nog het woord gevoerd over dat onderwerp. Als er staat ‘hamerstuk’, dan wordt er tijdens de raadsvergadering in principe niet meer over gediscussieerd en wordt het ‘afgehamerd’. In de raadscommissie is het dan voldoende voorbereid.

Thuis live kijken
Omroep Centraal zendt de raadsvergaderingen live uit via radio en televisie. De uitzending is ook online te volgen, op www.omroepcentraal.nl.