Aankomende raadscommissies

Op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 november zijn de raadscommissies Financiën & Bestuur, Ruimte & Mobiliteit en Sociaal Domein, Sport & Onderwijs. Alle vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 20.00 uur in het gemeentehuis. Wilt u weten wat er besproken wordt? Woon de commissies dan bij. Of wilt u uw mening aan een commissie meegeven? Dan is dit het moment om in te spreken. U bent van harte welkom.

Dinsdag 19 november Financiën en Bestuur

Overleg
Handhavingsbeleid en werkwijze bij principeverzoeken (overleg / portefeuillehouders Van Veen & Van Extel- Van Katwijk)
Beperken overlast evenementen (overleg/ portefeuillehouder Van Veen)

Voorbereiden raadsadvies
4e financiële rapportage (voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder De Ruiter)
2e actualisatie bouwgrond exploitatie 2019 (voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder De Ruiter)
Grondprijzen 2020 (voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder De Ruiter)
Belasting- en legesverordeningen 2020 (voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder De Ruiter)
MRE werkprogramma en begrotingswijziging 2020 (voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder De Ruiter)
Aansluiten bij de werkgeversvereniging diverse Gemeenschappelijke regelingen in het kader van de WNRA (voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder van Veen)

Woensdag 20 november Ruimte en Mobiliteit (incl. Volkshuisvesting en Openbaar Beheer)

Voorbereiden raadsadvies
actualiseren monumentenverordening (voorbereiding besluitvorming / portefeuillehouder Van Extel – Van Katwijk)
Vaststellen plan openbare verlichting (voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder Van Extel – Katwijk)

Donderdag 21 november Sociaal Domein, Sport en Onderwijs

Informatief
Evaluatie Jongeren ontmoetingsplaatsen (informatief / portefeuillehouder Steeghs)

Voorbereiden raadsadvies
Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen (voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder Steeghs)
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 (voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder Steeghs)

Agenda’s en bijlagen
De volledige agenda en bijlagen staan op onze website. U kunt de stukken downloaden via Bestuur & organisatie / Gemeenteraad / Raadsstukken / Klik op de link Agenda en vergaderstukken raadsvergadering en raadscommissies. Dan komt u uit op een nieuwe pagina. Klik vervolgens op de commissie die u wenst te bekijken.

Mogelijkheid tot inspreken
Wilt u inspreken? Neem dan uiterlijk 24 uur voor de vergadering contact op met de griffie via 0492 – 37 85 27 of griffie@gemert-bakel.nl . Geef uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren door. Inwoners van de gemeente Gemert-Bakel of personen, die spreken namens een inwoner dan wel namens een organisatie met belangen in de gemeente, kunnen inspreken over onderwerpen die op de agenda van de desbetreffende commissie staan. Het is ook mogelijk in te spreken over een niet geagendeerd onderwerp of voorstel dat wel tot het aandachtsgebied van de betreffende commissie hoort. Meer informatie over de taken van de commissies vindt u op onze website.