Aankomende raadscommissies

Op dinsdag 10, woensdag 11 en donderdag 12 september zijn de raadscommissies Financiën & Bestuur, Ruimte & Mobiliteit en Sociaal Domein, Sport & Onderwijs. Alle vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 20.00 uur in het gemeentehuis. Wilt u weten wat er besproken wordt? Woon de commissies dan bij. Of wilt u uw mening aan een commissie meegeven? Dan is dit het moment om in te spreken. U bent van harte welkom.

Dinsdag 10 september Financiën en Bestuur

Informatief
Presentatie Defensie: Reactiveren vliegbasis De Peel

Informatief, overleg en besluitvorming
Woningbouwprogramma

Overleg en mogelijk initiatief raadsvoorstel
Handhavingsbeleid gedoog situaties Rooije Asch n.a.v. uitspraak Raad van State

Overige voorbereidingen raadsadvies
3e Financiële rapportage
Aansluiten gemeente Gemert-Bakel bij Global Goals Campagne

Woensdag 11 september Ruimte en Mobiliteit (incl. Volkshuisvesting en Openbaar Beheer)

Overleg
Zienswijze op politieke keuzes in provinciale ontwerp interim omgevingsverordening

Voorbereiden raadsadvies
Visie Detailhandel
Inhoudelijke beslissing op aanvraag geitenhouderij Muizenhol 1 Bakel

Donderdag 12 september Sociaal Domein, Sport en Onderwijs

Informatief
Presentatie jongerenwerkers

Voorbereiden raadsadvies
Zienswijze begroting GR Werkbedrijf Atlant De Peel (Senzer)

Agenda’s en bijlagen
De volledige agenda en bijlagen staan op onze website. U kunt de stukken downloaden via Bestuur & organisatie / Gemeenteraad / Raadsstukken / Klik op de link Agenda en vergaderstukken raadsvergadering en raadscommissies. Dan komt u uit op een nieuwe pagina. Klik vervolgens op de commissie die u wenst te bekijken.

Mogelijkheid tot inspreken
Wilt u inspreken? Neem dan uiterlijk 24 uur voor de vergadering contact op met de griffie via 0492 – 37 85 27 of griffie@gemert-bakel.nl . Geef uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren door. Inwoners van de gemeente Gemert-Bakel of personen, die spreken namens een inwoner dan wel namens een organisatie met belangen in de gemeente, kunnen inspreken over onderwerpen die op de agenda van de desbetreffende commissie staan. Het is ook mogelijk in te spreken over een niet geagendeerd onderwerp of voorstel dat wel tot het aandachtsgebied van de betreffende commissie hoort. Meer informatie over de taken van de commissies vindt u op onze website.