“Gemert-Bakel Buitengebied 2017” met PlanMER

“Gemert-Bakel Buitengebied 2017” met PlanMER ter inzage
Na een zorgvuldige voorbereiding ligt het ontwerpbestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied 2017” inclusief PlanMER ter inzage. De reden van deze herziening is voornamelijk dat het bestemmingsplan dient te voldoen aan de Verordening Ruimte van de provincie Noord-Brabant, specifiek de voorwaarden voor de ontwikkelingsruimte van de veehouderij, maar ook bijvoorbeeld het VAB-beleid (vrijkomende agrarische bebouwing) en de plattelandswoning komt in aanmerking om verwerkt te worden in het bestemmingsplan. Daarnaast is er behoefte aan een actualisatie.

Voorbereidingsbesluit geitenhouderijen
De gemeente Gemert-Bakel heeft op 15 november 2016 een voorbereidingsbesluit genomen over geitenhouderijen. Dat betekent dat de gemeente een jaar de tijd heeft om een bestemmingsplan te maken waarin duidelijk is hoe het beleid voor geitenhouderijen in Gemert-Bakel eruit ziet.
Op 15 juli 2017 heeft de provincie Noord-Brabant in haar Verordening Ruimte een verbod opgenomen voor de ontwikkeling van de geitenhouderij in Brabant. De gemeente Gemert-Bakel heeft deze regels nu overgenomen in haar bestemmingsplan buitengebied.

PlanMER
Het voorgenomen planologische beleid van de gemeente voor de veehouderij kan worden aangemerkt als een kader voor latere m.e.r.-(beoordelings)plichtige besluiten. Voor het bestemmingsplan dient een m.e.r.-procedure te worden doorlopen en is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De focus ligt bij de mogelijke milieugevolgen van de ontwikkeling van de veehouderijen, in relatie tot de planologische ruimte die is opgenomen in het bestemmingsplan buitengebied.
Inloopavonden “PlanMER”: 20 en 29 november 2017 vanaf 19.00 uur tot 20.30 uur in het gemeentehuis / 7 december 2017 vanaf 19.00 uur tot 20.30 uur in het Parochiehuis in Bakel (Gemertseweg 2, Bakel)