Bloemrijk grasland in het openbaar groen

 

 

 

Door bij de aanleg en het onderhoud van openbaar groen en tuinen rekening te houden met wilde planten en dieren kan een belangrijke bijdrage geleverd worden aan het behoud van de biodiversiteit. Op verschillende locaties in de gemeente Gemert-Bakel zijn en wordt bij de inrichting van het openbaar groen dan ook gebruik gemaakt van inheemse kruiden, struiken en bomen. Zo worden wadi’s, oevers en graslanden ingericht en onderhouden als bloemrijk grasland. Deze bloemrijke graslanden vormen een groeiplaats voor verschillende soorten grassen en kruiden en een leefgebied voor o.a. wilde bijen, vlinders en andere insecten en vogels.

 

Onderhoud bloemrijk grasland

Bloemrijke graslanden worden één of twee keer per jaar gemaaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd of ze worden begraasd door schapen. Door dit beheer van extensief maaien en afvoeren of begrazen wordt de bodem voedselarmer en ontstaan open plekken. Hierdoor krijgen verschillende soorten planten de kans om tot groei en bloei te komen en ontstaat langzaam maar zeker een gevarieerde vegetatie van grassen en kruiden. Open, zanderige en lemige plekken vormen een nestelplek voor verschillende soorten wilde bijen. In de gemeente Gemert-Bakel zijn tot nu toe 77 verschillende soorten wilde bijen waargenomen. Deze en komende maand zal de tweede maai- of begrazingsbeurt worden uitgevoerd op de verschillende terreinen in onze gemeente. Bij iedere maai- of begrazingsbeurt blijft een deel van de vegetatie behouden waarin dieren kunnen verblijven en voedsel kunnen vinden tijdens de winterperiode.

 

Door extensief maaien en afvoeren op voedselarme zandgronden krijgen soorten zoals het zandblauwtje de kans om tot bloei te komen. Het zandblauwtje is weer een belangrijke nectarplant voor o.a. maskerbijen en groefbijen.