Aanvraag vergunningen

Aanvragen, vergunningen en meldingen liggen ter inzage in het gemeentehuis.

Wilt u stukken inzien? Dit kan als u een afspraak maakt.
Digitaal een bezwaarschrift indienen? Dat kan ook via onze website. Typ ‘bezwaarschrift’ in het zoekveld.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Bakel:
? kappen van een kastanjeboom en een es, Akkerroosstraat en Bergroosstraat (17469-2018) activiteit kappen ingekomen 27 juli
2018
? kappen van 2 zomereiken en 2 grove dennen, Achter de Molen t.h.v. nr. 2 (17519-2018) activiteit kappen ingekomen 27 juli
2018
? kappen van een paardenkastanje, hoek Bergroosstraat/Burgemeester Diepstratenlaan (17595-2018) activiteit kappen
ingekomen 30 juli 2018

De Mortel:
? kappen van 2 paardenkastanjes, Kastanjelaan t.h.v. nr. 24 en Pastoor van de Eindestraat t.h.v. nr. 2a (17515-2018) activiteit
kappen ingekomen 27 juli 2018
? kappen van 2 zomereiken en 1 ruwe berk, Patrijsweg t.h.v. nr. 4 en Zwarte-Waterweg nr. 15 (17557-2018) activiteit kappen
ingekomen 30 juli 2018
? realiseren van een carport, Koolhof 63 (17768-2018) activiteit bouwen ingekomen
1 augustus 2018

De Rips:
? kappen van een acacia, Eiermijndreef (17579-2018) activiteit kappen ingekomen
30 juli 2018

Gemert:
? kappen van een paardenkastanje, Lodderdijk (17474-2018) activiteit kappen ingekomen 27 juli 2018
? kappen van een zomereik en een ruwe berk, Viool (17479-2018) activiteit kappen ingekomen 27 juli 2018
? kappen van een haagbeuk, P.C. Hooftstraat (17482-2018) activiteit kappen ingekomen 27 juli 2018
? kappen van een paardenkastanje, De Ark (17483-2018) activiteit kappen ingekomen
27 juli 2018
? kappen van 2 essen, Slenk t.h.v. nr. 61 (17485-2018) activiteit kappen ingekomen
27 juli 2018
? kappen van 3 zilverlindes, Bunder t.h.v. nr. 21 en nr. 38 (17495-2018) activiteit kappen ingekomen 27 juli 2018
? kappen van 3 hemelbomen, hoek Domein / Bunder (17499-2018) activiteit kappen ingekomen 27 juli 2018
? kappen van 4 zilverlindes, Morgen t.h.v. nr. 11 en 23 en Domein t.h.v. nr. 3 (17501-2018) activiteit kappen ingekomen 27 juli
2018
? kappen van 2 populieren en 11 essen, Groenendaal (tussen Zuid-Om en Broekstraat) (17559-2018) activiteit kappen
ingekomen 30 juli 2018
? kappen van 2 zomereiken en 1 grove den, Energieweg t.h.v. nr. 17 (17586-2018) activiteit kappen ingekomen 30 juli 2018
? kappen van 5 zomereiken, Lodderdijk t.h.v. 21 t/m 25 (17589-2018) activiteit kappen ingekomen 30 juli 2018
? oprichten van een tuinhuis met overkapping, Heuvel 13 (17604-2018) activiteit bouwen ingekomen 30 juli 2018

Handel:
? kappen van 2 bomen, Handelseweg t.h.v. nr. 55 en Ossenkapelweg t.h.v. nr. 2 (17523-2018) activiteit kappen ingekomen 27 juli
2018
? kappen van een berk, Dompthoorn (17582-2018) activiteit kappen ingekomen
30 juli 2018
? kappen van 3 zomereiken, Oude-Domptweg (17585-2018) activiteit kappen ingekomen 30 juli 2018

Milheeze:
? kappen van een berk, Lankveld t.h.v. nr. 5 (17518-2018) activiteit kappen ingekomen 27 juli 2018
? kappen van 1 zomereik, Bultweg (17565-2018) activiteit kappen ingekomen 30 juli 2018

De aanvragen hebben betrekking op vergunningplichtige activiteiten, maar in dit stadium kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat
kan pas als de vergunning is verleend.
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen

Gemert:
? oprichten van een woonhuis, Deel 54 (15360-2018) activiteit bouwen verzenddatum
31 juli 2018

Handel:
? tijdelijk oprichten van een chalet, Haveltweg 63 T359 (6000-2018) activiteit bouwen verzenddatum 30 juli 2018

Milheeze:
? oprichten van een woning met bijgebouw, Millekens 5 (14808-2018) activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan
verzenddatum 31 juli 2018

Tegen deze besluiten kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift
worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Indienen bezwaarschrift
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de vergunde activiteit wordt stopgezet.
Indien er sprake van spoed is, gelet op de betrokken belangen, kunt u nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank in ’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift
van het bezwaarschrift te worden gevoegd. Digitaal een bezwaarschrift indienen? Dat kan via onze website. Typ ‘bezwaarschrift’ in het
zoekveld.
___________________________________________________________________
Definitief besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Gemert:
– het op 1 januari 2019 geheel intrekken van de milieuvergunning aan de Wolfsbosscheweg 29 (4214-2018) activiteit milieu
verzenddatum 1 augustus 2018

Op de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingebracht, de beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking

Tegen deze besluiten kan door een belanghebbende, die ook een zienswijze heeft ingediend, binnen zes weken na de datum van ter
inzagelegging een gemotiveerd beroepschrift worden ingesteld bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch.

Indienen beroepschrift
Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegen het beroepschrift is gericht en de gronden van het beroepschrift. Het beroepschrift kunt u toesturen aan de
rechtbank in ’s-Hertogenbosch. Het indienen van een beroepschrift houdt niet in dat de vergunde activiteit wordt stopgezet.
Indien er sprake is van spoed, gelet op de betrokken belangen, kunt u nadat u een beroepschrift heeft ingediend, de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank in
’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift van het beroepschrift te worden gevoegd.
Voor meer informatie kunt u contact met de gemeente opnemen.
___________________________________________________________________
MILIEU-MELDING

Het volgende bedrijf heeft zich gemeld, omdat zij zich gaat vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengt:

De Mortel:
? oprichten en in gebruik nemen van drietal sleufsilo’s voor de opslag van gras en snijmais, Haardseweg 41 (9162-2018)
activiteit milieu verzenddatum 3 augustus 2018

De bovengenoemde melding ligt zes weken ter inzage na datum publicatie. Tegen deze melding kan geen bezwaarschrift worden
ingediend.
___________________________________________________________________

Adres rechtbank:
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch